POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego („Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem www.brandhub.pl („Serwis”).  Brak zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności i brak zgody na jej postanowienia jest równoznaczny

z brakiem możliwości skorzystania z Serwisu i usług BrandHub. Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  1. INNE POJĘCIA

1.1. Creative Stories – Creative Stories z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 31/10A, 60-509 Poznań, NIP:7811819571, REGON:363021452;

1.2.Newsletter – jedna z Usług świadczonych drogą elektroniczną, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi

przez Creative Stories informacji o specjalnych świadczeniach i wiadomości o nowościach w Serwisie lub dotyczących Creative Stories, w formie biuletynu elektronicznego przesłanego na adres e-mail wskazany przez Użytkownika;

1.3.Usługi – usługi świadczone przez Creative Stories drogą elektroniczną, w szczególności poprzez dostarczanie funkcjonalności Serwisu.

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

2.1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Creative Stories. Kontakt do administratora danych osobowych możesz znaleźć w zakładce KONTAKT albo pisząc na adres e-mail Creative Stories: hello@brandhub.pl

  1. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

3.1.Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie lub za pośrednictwem adresu e-mail Creative Stories. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć Twojego imienia i nazwiska, adresu miejscowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu IP komputera, NIP lub numer VAT, numeru PESEL, numeru rachunku bankowego, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, wizerunku i danych zbieranych przez Google Analytics.

3.2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

3.2.1.realizacja przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych

w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.2.2.przekazywanie warunków handlowych, zawieranie i wykonywanie umów przez Creative Stories – podstawą prawną

jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.2.3.rozpatrywanie składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń Creative Stories – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Creative Stories (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;

3.2.4.świadczenie Usług, w szczególności subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych jako obligatoryjne uniemożliwi wykonywanie Usług przez Creative Stories.

3.4.Charakter usług świadczonych przez Creative Stories uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.

3.5.W przypadku uzyskania przez Creative Stories wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z Usług niezgodnie z zasadami korzystania z Usług lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Creative Stories może przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu Twojej odpowiedzialności.

3.6.Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania prawidłowego wykonania Usługi (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) albo w przypadku odpłatnej umowy – przez czas wynikający z przepisów rachunkowych, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. W przypadku działań marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości o takiej treści.

3.7. Creative Stories nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.

  1. ODBIORCY DANYCH

4.1.Creative Stories może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu utrzymywania funkcjonalności Serwisu i świadczenia Usług. Wówczas odbiorcami Twoich danych, mogą być: dostawca hostingu dla Serwisu i skrzynki mailowej, firma wspierająca technicznie wykonanie Usług (firma programistyczna), biuro rachunkowe, dostawca systemu do zarządzania fakturami, doradztwo podatkowe, kancelaria prawna.

4.2.Dane osobowe zgromadzone przez Creative Stories mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

4.3.Każdy podmiot, któremu Creative Stories powierza do przetwarzania Twoje dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający Twoje dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać Twoje dane osobowe, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Creative Stories.

4.4.Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną przez Ciebie zgodą.

  1. PRAWA PODMIOTU DANYCH

5.1.Przysługuje Ci prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na Twój temat zarówno z systemu należącego do Creative Stories, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Creative Stories, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Creative Stories na Twój temat, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Creative Stories dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Creative Stories zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Creative Stories do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  1. INNE DANE

6.1.Serwis może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa Twojej stacji– identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio przez Ciebie odwiedzanej, jeżeli wszedłeś przez linka, informacje o Twojej przeglądarce, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą byćgromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Serwisu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Ciebie.

  1. BEZPIECZEŃSTWO

7.1 Creative Stories stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych Twoich danych osobowych przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Creative Stories z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

7.2.Creative Stories wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

7.3.Jednocześnie Creative Stories wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do Twojego systemu teleinformatycznego i urządzenia szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących Twoją identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Creative Stories rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

  1. COOKIES

8.1.W celu prawidłowego działania Serwisu, Creative Stories korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku,

za pomocą których korzystasz z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, data umieszczenia, data ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

8.2.Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji Twojej przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na Twoim urządzeniu, aż do ich skasowania.

8.3.Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

8.4.Cookies Serwisu są bezpieczne dla Twojego urządzenia, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

8.5.Pliki generowane bezpośrednio przez Creative Stories nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Creative Stories mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

8.6.Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. 8.7.Przede wszystkim możesz wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

8.8.Możesz też samodzielnie usunąć zapisane na swoim urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

8.9increatives wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Ciebie w Serwisie i utrzymywania Twojej sesji; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji albo Twojego zachowania; analizy i badania oglądalności, liczby kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czasu spędzonego na stronie, liczby i częstotliwości odwiedzjących Serwis.

8.10increatives wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających na optymalizowanie użyteczności Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics.

8.11.  Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 27.03.2020 r.

Z https://izatrojanowska.pl/polityka-prywatnosci/